×

SHOPPING FROM

vertrouwelijkheid

Ons privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken bij OutletSofaDirect in overeenstemming met de richtlijnen van de nieuwe Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Identiteit:OPTIMALE CUADRADO SL

BTW-identificatienummer:B97626725

Postadres:Carrer del Botànic Cavanilles, 33 P4, 46120 Alboraya, Spanje

Telefoon: 09.72.55.90.03

e-mailadres:contact@outletsofadirect.fr

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij OutletSofaDirect verwerken we de informatie die door geïnteresseerde partijen wordt verstrekt om de verzending van de informatie van de gevraagde dienst te beheren en om de controle, het beheer, het onderhoud en de facturering van klanten uit te voeren.

Wanneer u zich abonneert op onze pagina en ons uw e-mailadres verstrekt, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om u op welke manier dan ook advertenties met betrekking tot onze producten en diensten te sturen (post, e-mail of telefoon) en om u uit te nodigen voor evenementen die worden georganiseerd door het bedrijf.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De bewaartermijn van de verstrekte gegevens wordt bepaald door de relatie die u met ons heeft of wanneer u verzoekt om de activiteit te staken of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen na deze periode, worden de gegevens definitief verwijderd.

Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens?

De legitieme wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is uw toestemming, uw legitieme belang of de noodzaak om een contractuele of soortgelijke relatie te beheren.

Het verzenden van persoonlijke gegevens is verplicht om contact op te nemen met en informatie te ontvangen over de diensten van Outletsofadirect, net zoals het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit privacybeleid betekent dat het onmogelijk is om u te abonneren, te registreren of informatie te ontvangen over deze diensten.

Hoe zijn we aan uw gegevens gekomen?

De persoonsgegevens die wij bij Outletsofadirect verwerken zijn door jou (de belanghebbende) aangeleverd en hiermee geef je aan akkoord te gaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

De belanghebbende die de informatie naar OutletSofaDirect stuurt, is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de opgenomen gegevens en OutletSofaDirect wijst elke verantwoordelijkheid in dit verband af.

OutletSofaDirect verzamelt geen persoonlijke informatie van kinderen jonger dan veertien (14). Indien de betrokkene minderjarig is, dient hij af te zien van het verstrekken van persoonsgegevens aan ons.

De belanghebbende garandeert en is in ieder geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze naar behoren te actualiseren. De belanghebbende verbindt zich ertoe volledige en correcte informatie te verstrekken op het inschrijvings- of inschrijvingsformulier. Als u liever wilt dat het bedrijf geen persoonlijke informatie van u verzamelt, dient u deze niet aan ons te verstrekken.

OutletSofaDirect is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van informatie die niet door OutletSofaDirect is uitgegeven en waarvoor een andere bron wordt vermeld, en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor enige hypothetische schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.

OutletSofaDirect is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor enige schade of letsel die de belanghebbende mocht lijden als gevolg van fouten, gebreken of onvolledigheden in de door OutletSofaDirect verstrekte informatie, mits deze afkomstig is van andere bronnen dan OutletSofaDirect.

Naar wie worden uw gegevens verzonden?

OutletSofaDirect geeft geen persoonsgegevens door, behalve die strikt noodzakelijk zijn voor de voltooiing van het aankoopproces door transportbedrijven en/of in gevallen waarin daartoe een wettelijke verplichting bestaat, maar in geval van overdracht aan een derde partij , zal voorafgaande informatie worden verstrekt door de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende te vragen.

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of OutletSofaDirect al dan niet persoonsgegevens over hem verwerkt. Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, evenals het recht om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens voor hen niet langer nodig zijn. doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen betrokkenen verzoeken om een beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor het uitoefenen of verdedigen van juridische claims. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. OutletSofaDirect zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende en legitieme redenen, of om mogelijke claims uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt uw mededelingen en uw recht op toegang, rectificatie of annulering van uw gegevens of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens per post sturen naarCarrer del Botànic Cavanilles, 33 P4, 46120 Alboraya, Spanjeof per e-mail naarcontact@outletsofadirect.frmet geldig wettelijk bewijs, zoals een fotokopie van uw nationale identiteitskaart, het verzoek waarin uw verzoek is gespecificeerd, gedateerd en ondertekend, evenals uw adres voor kennisgevingsdoeleinden.

Als u van mening bent dat uw rechten om uw persoonsgegevens te beschermen zijn geschonden, met name als u niet tevreden bent met de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming via haar website: www. agpd.es.

Acceptatie en toestemming

Het bedrijf heeft verschillende maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen, zowel online als offline.

De belanghebbende verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, de verwerking van dergelijke gegevens door OutletSofaDirect te accepteren en ermee in te stemmen op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Wijzigingen in dit beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

OutletSofaDirect behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan industriële praktijken. In dergelijke gevallen zal OutletSofaDirect op deze pagina de aangebrachte wijzigingen aankondigen met een redelijke kennisgeving voordat ze worden doorgevoerd.